Algemene Voorwaarden

1. ALGEMEEN

1.1 Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing wanneer je als consument, bedrijf of instelling (klant) een bestelling plaatst op de website www.mytonsurton.com. Er wordt een overeenkomst gesloten tussen de klant en Ton Sur Ton. Alle contactgegevens, evenals aanvullende informatie over Ton Sur Ton staan op deze website vermeld. De voorwaarden zijn van toepassing als er een bestelling wordt geplaatst in onze webshop.

1.2 Ton Sur Ton behoudt zich het recht voor om in bepaalde gevallen je bestelling te weigeren of te wijzigen (bijvoorbeeld wanneer de klant onjuiste persoonsgegevens verstrekt en/of betalingsproblemen heeft).

1.3 Ton Sur Ton kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste informatie met betrekking tot het op voorraad zijn van producten, schrijffouten, publicatie van onjuiste afbeeldingen, fouten in de productbeschrijving of technische specificatie, onjuiste prijzen en prijsaanpassingen (zoals prijswijzigingen door de drukkerij). Ton Sur Ton heeft het recht om een dergelijke fout te herstellen en om de informatie op elk gewenst moment te wijzigen of te actualiseren. Mocht een klant een artikel hebben besteld waarvoor een onjuiste prijs staat aangegeven, zal Ton Sur Ton de klant uiteraard informeren en afwachten of de klant de prijswijziging accepteert. Hierna zal de order verder worden afgehandeld. Alle afbeeldingen op de website dienen uitsluitend ter illustratie. Er is geen garantie dat dergelijke illustraties een exacte weergave zijn van het product. Ton Sur Ton is niet aansprakelijk voor informatie op de website die afkomstig is van een derde partij.

1.4 De website en alle inhoud op deze website is eigendom van Ton Sur Ton. De informatie wordt beschermd door intellectuele-eigendomsrechten en handelswetgevingen. Dit houdt in dat het niet is toegestaan om merken, handelsnamen, productnamen, afbeeldingen en grafische voorstellingen, ontwerp, lay-out alsook informatie met betrekking tot producten, diensten en overige inhoud, te kopiëren of te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Ton Sur Ton.

2. OVEREENKOMST EN BESTELLING

2.1 De klant kan uitsluitend een aankoop doen via de webshop als de algemene voorwaarden worden geaccepteerd. Door deze voorwaarden te accepteren bevestigt de klant dat ze kennis heeft genomen van de informatie.

2.2 Er is pas sprake van een koopovereenkomst wanneer Ton Sur Ton de bestelling heeft bevestigd(per email). We raden je aan deze bevestiging te bewaren voor het geval je contact met Ton Sur Ton wilt opnemen. Je kunt je bestelling herroepen totdat deze is bevestigd! Bij herroeping van een bestelling zal Ton Sur Ton de bestelling terugbetalen.

3. KLANTGEGEVENS

3.1 Wanneer je als klant een bestelling plaatst, wordt er gevraagd om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. De klant is zelf verantwoordelijk voor onjuist opgegeven informatie. In het privacybeleid van Ton Sur Ton staat beschreven hoe we omgaan met persoonsgegevens van de klant.

4. PRIJZEN, KOSTEN EN BETALING

4.1 Voor bestellingen op de website gelden de prijzen zoals op de website staan vermeld. Prijzen worden vermeld in euro’s en zijn inclusief btw. Deze prijzen zijn incl. verzendkosten (binnen Nederland). De verzendkosten worden afzonderlijk vermeld in uw winkelwagen.

4.2 Op de website wordt de klant geïnformeerd hoe er betaald kan worden. Bij betaling achteraf kan Ton Sur Ton onderzoek doen naar het kredietverleden van de klant. Ton Sur Ton heeft het recht om de betaalmethode die de klant ten tijde van de aankoop selecteerde, te wijzigen indien die methode om welke reden dan ook, niet werkt.

5. PROMOTIES EN AANBIEDINGEN

Ton Sur Ton kan promoties aanbieden. Ton Sur Ton behoudt zich het recht voor dergelijke promoties op ieder gewenst moment te herroepen. Bij beëindiging of herroeping van een promotie gelden deze voorwaarden zonder wijzigingen. Aanbiedingen (bv. via Facebook/ Instagram) van specifieke artikelen zijn geldig voor een bepaalde periode en zolang de voorraad strekt.

6. LEVERING EN BEZORGING

6.1 Producten worden normaal gesproken geleverd binnen het aantal dagen welke vermeld staan op de website. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.2 In het geval de levertermijn afwijkt en de levering meer dan 30 werkdagen duurt (en dit niet te wijten aan de klant) heeft de klant het recht de aankoop te annuleren.

7. HERROEPINGSRECHT

7.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

7.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

7.3 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Ton Sur Ton. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels een e-mail naar info@mytonsurton.com Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

7.4 Indien de klant na afloop van de genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht. resp. het product niet aan de Ton Sur Ton heeft teruggezonden, is de koop een feit.

8. GARANTIE EN KLACHTEN

8.1 Op de producten van Ton Sur Ton is een garantie van toepassing. Garanties gelden uitsluitend voor originele fabricagefouten! De orderbevestiging geldt als garantiebewijs.

8.2 Indien je aanspraak wil maken op de productgarantie, dien je Ton Sur Ton te informeren via info@mytonsurton.com met hierin je klacht vermeld. Klachten die worden gemeld binnen 2 werkdagen na het ontdekken van het defect worden altijd beschouwd als op tijd ingediend.

8.3 In het geval een artikel moet worden geretourneerd zal de consument deze kosten vergoeden. Ton Sur Ton behoudt zich het recht voor een klacht af te wijzen indien blijkt dat het product niet defect is overeenkomstig de geldende wet handhaving consumentenbescherming.

9. KOPPELINGEN

Ton Sur Ton kan linken naar andere websites, waarop wij geen controle uitoefenen. Ton Sur Ton is niet verantwoordelijk voor de bescherming of de privacy van persoonsgegevens die de klant via andere websites aanlevert. Je dient altijd voorzichtig te zijn en de adviezen omtrent het gebruik van persoonsgegevens op de desbetreffende website te lezen.

10. OVERMACHT

Ton Sur Ton is niet verantwoordelijk voor vertragingen veroorzaakt door omstandigheden waar we geen invloed op hebben. Bv. arbeidsconflicten, extreme weersomstandigheden, brand, blikseminslag, fouten in elektrische, telecom- of dataverbindingen of andere communicatieve verbindingen. Evenals storingen of vertragingen van diensten van toeleveranciers als gevolg van omstandigheden zoals hierboven vermeld. Deze omstandigheden resulteren in vrijstelling van aansprakelijkheid en maatregelen. In het geval een dergelijke situatie zich voordoet, zal Ton Sur Ton de klant hierover informeren, zowel aan het begin als aan het eind van de desbetreffende situatie. In het geval dat de omstandigheden langer dan twee maanden aanhouden, heeft zowel de klant als Ton Sur Ton het recht om de aankoop met onmiddellijke ingang te annuleren.

11. WIJZIGINGEN IN DE VOORWAARDEN

Ton Sur Ton behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen. Alle wijzigingen in de voorwaarden zullen op de website worden gepubliceerd. Gewijzigde voorwaarden zijn geldig vanaf het moment waarop de klant de voorwaarden heeft geaccepteerd.

12. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

12.1 Geschillen moeten allereerst worden opgelost door contact op te nemen met de klantenservice van Ton Sur Ton.

12.2 Als het geschil niet kan worden opgelost met de klantenservice kan de klant rechtstreeks een klacht indienen op het platform voor bemiddeling bij geschillen van de Europese Commissie. Wanneer de klant een klacht indient bij dit platform, zal de zaak automatisch naar het juiste geschillencommissie worden doorgestuurd. Dit orgaan neemt vervolgens contact met ons op en zal proberen het geschil op te lossen zonder tussenkomst van een rechter.

12.3 Geschillen ten aanzien van de interpretatie of toepassing van deze algemene voorwaarden zijn onderhevig aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving en zullen uitsluitend door de Nederlandse rechtbanken worden beslecht.